Strážna služba

Strážna službaStrážna služba je jednou z hlavných činnosti našej spoločnosti. Pracovníci strážnej služby spoľahlivo chránia majetok klienta pred nepovolanými osobami, zabraňujú poškodzovaniu, zničeniu a odcudzeniu majetku zo stráženého objektu, chránia životy a zdravie klienta, alebo ním poverených osôb, udržujú verejný poriadok.

Strážna služba je poskytovaná ako:

  1. Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste.

  2. Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.

  3. Ochrana osoby, je zameraná na poskytovanie komplexného systému ochrany osoby a osobnosti klienta.

  4. Ochrana majetku a osoby pri preprave a ochrana prepravy majetku a osoby. Pracovníci spoločnosti vykonávajú spoľahlivú ochranu prepravovaných finančných hotovosti, cenín, drahých kovov, cenných listín, alebo iného majetku alebo pracovníkov klienta s finančnou hotovosťou, ceninou alebo iným majetkom.

  5. Zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb. Zabezpečujeme fyzickú ochranu a dodržiavanie verejného poriadku pri významných kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach a festivaloch.

  6. Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta.

  7. Vypracúvanie plánu ochrany a vykonávacej dokumentácie k ochrane objektov a osôb. Vypracujeme Vám plán ochrany Vašej spoločnosti na vysokej profesionálnej úrovni, vo všetkých oblastiach, počnúc ochranou majetku a končiac ochranou telekomunikačných systémov, resp. softwarových produktov. Na základe komplexnej analýzy potrieb Vašej spoločnosti vypracujeme bezpečnostnú koncepciu, ktorá vychádza z nemenných zásad a následne vypracujeme plán ochrany v písomnej a grafickej forme, ktorý účinne a efektívnej stanoví systém zabezpečenia ochrany bezpečnostných záujmov Vašej spoločnosti ako celku.

  8. Poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej a detektívnej služby.

 
späť