O spoločnosti - CI SERVIS SECURITY - YOUR GUARDIAN ANGEL

O spoločnosti

CI-servis a.s. členom skupiny Atalian Global Services

Skupina ATALIAN, jeden z najväčších poskytovateľov multitechnických služieb v oblasti facility manažmentu, pokračuje vo svojej expanzii aj v Slovenskej republike.

celá tlačová správa

Spoločnosť CI-servis bola založená začiatkom roku 1998 v súlade so zák. č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ktorý vstúpil v platnosť 01.01.1998 a po prvý krát v histórii samostatného Slovenska upravoval činnosť bezpečnostných, ochranných a podobných služieb a agentúr. Účelom zákona bolo stanoviť pravidlá a podmienky, za ktorých bezpečnostné služby môžu vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, určiť rozsah podnikania, stanoviť kvalifikačné predpoklady pre prevádzkovateľov a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb a v neposlednom rade mať evidenciu, prehľad a možnosť kontroly činnosti súkromných bezpečnostných služieb.

Za pomerne krátke obdobie svojej existencie si svojou činnosťou spoločnosť vybudovala významné postavenie medzi renomovanými bezpečnostnými službami. Spoločnosť pri poskytovaní služieb sa opiera o mnohoročné skúsenosti manažmentu v oblasti ochrany majetku a osôb. Členmi výkonného manažmentu sú ľudia s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnostných služieb, ľudia s dlhoročnou praxou v oblasti prokuratúry, polície a armády, ktorí svoje skúsenosti uplatňujú v záujme neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

Poskytujeme svoje služby pre významné hospodárske, obchodné, administratívne a finančné inštitúcie Slovenska a to ako v štátnom, tak aj súkromnom sektore. Sme schopní poskytnúť svoje služby klientom na celom území Slovenska.

Spoločnosť CI-servis poskytuje tieto bezpečnostné služby:

 • Strážnu službu
 • Detektívnu službu
 • Odbornú prípravu a poradenstvo
 • Technickú službu

Personálne zabezpečenie činnosti spoločnosti

Spoločnosť CI-servis zabezpečuje všetky ponúkané služby skúsenými, preverenými pracovníkmi, ktorí disponujú potrebnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej činnosti.

Všetci pracovníci spĺňajú nasledovné podmienky:

 • občan SR
 • minimálny vek 21 rokov, absolventi ZVS
 • min. stredoškolské vzdelanie
 • morálna a trestná bezúhonnosť a spoľahlivosť
 • fyzická a zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilosť v zmysle zák. č. 473/2005 Z.z. a odborná spôsobilosť so zameraním na znalosti v oblasti právnych predpisov, potrebných vnútorných noriem a predpisov, v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, poskytovanie prvej pomoci, znalosti objektu a jeho okolia, sebaobrany, používania strelnej zbrane, detekčných pomôcok a ostatných vecných bezpečnostných. prostriedkov, povinnosti z výkonu záchrannej a evakuačnej činnosti podľa havarijných plánov, znalosti základov taktiky a spôsobov správania, znalosť komunikačných prostriedkov a spojenia, splnenie podmienok určených zákonom pre styk so štátnym a služobným tajomstvom
 • držba zbrojného preukazu

Okrem uvedených podmienok súčasťou výberového konania je absolvovanie komplexnej zdravotnej prehliadky uchádzača, vykonanie psychologického vyšetrenia uchádzača v spolupráci s významným psychologickým zariadením, previerka fyzickej a streleckej zdatnosti, previerka uchádzača s príslušným útvarom PZ SR v mieste trvalého bydliska uchádzača, referencie o uchádzačovi.

Spoločnosť zabezpečuje pravidelné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie zamestnancov spoločnosti. Školiace stredisko spoločnosti v súčinnosti s jednotlivými odbornými útvarmi spoločnosti pravidelne niekoľko krát ročne organizuje preškoľovacie kurzy a previerky všetkých zamestnancov spoločnosti zo znalosti právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu bezpečnostných služieb, prevádzkových a organizačných smerníc spoločnosti a klienta, praktický výkon služby v stráženom objekte s využitím pripravených modelových situácií. Školiace stredisko spoločnosti pravidelne organizuje výcvik sebaobrany a zvyšovania fyzickej zdatnosti formou kurzov za účasti známych trénerov a školiteľov v oblasti bojových umení. Súčasťou uvedených kurzov sú tiež previerky fyzickej zdatnosti pracovníkov, výcvik používania vecných bezpečnostných prostriedkov. Spoločnosť vykonáva pravidelný strelecký výcvik pracovníkov spoločnosti. V súlade s právnymi predpismi spoločnosť vykonáva pravidelné školenia z oblasti BOZP a PO.

Materiálne a technické zabezpečenie činnosti

Spoločnosť CI-servis vyvíja maximálne úsilie na zabezpečenie primeraného pracovného prostredia pracovníkov, ich materiálno technické zabezpečenie. Pracovníci fyzickej ochrany vykonávajú prácu v služobnej uniforme, ktorá pozostáva z košele, nohavíc, kravaty, letnej bundy, zimnej bundy, pracovnej obuvi. V sťažených podmienkach, alebo pri práci so služobnými psami vykonávajú prácu v pracovných nohaviciach (maskáče). Zásahová jednotka SRP vykonáva prácu v služobnej uniforme, ktorá pozostáva z kombinézy, taktickej vesty, pracovnej obuvi. Súčasťou výstroje pracovníkov sú vecné bezpečnostné prostriedky (obranná tyč, slzotvorný plyn, putá), ochranné prostriedky (nepriestrelné vesty, ochranné prilby a štíty), služobné psy, ako aj technické pomôcky (prenosné rádiostanice, svietidlá, testér na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu a pod.). Podľa požiadaviek klienta sú služby poskytované so zbraňou, alebo bez zbrane. Spoločnosť pri výkone služieb používa pištole kal. 9 mm, alebo revolvery kal. 38 špec. a dlhé zbrane. Spoločnosť je držiteľom zbrojnej licencie na základe ktorých vykonáva činnosti uvedené v predmete podnikania so zbraňami.

Výhody našich služieb

Svojim rozhodnutím pre zabezpečenie služieb v oblasti ochrany majetku a osôb našou spoločnosťou zistíte, že:

 1. Zabezpečíme nerušený chod Vašej spoločnosti. Chránime životy a zdravie Vašich pracovníkov. Zbavíme Vás starosti s výberom pracovníkov, ich školením, výcvikom. Šetríme Vaše mzdové prostriedky
 2. Zbavíme Vás problémov so zabezpečovaním technickej stránky ochrany majetku a osôb a to nákupom, údržbou a servisom špeciálneho autoparku, zbraní, technických zariadení EZS a EPS, špeciálnych technických prostriedkov k výkonu ochrany majetku a osôb, prostriedkov súvisiacich s ochranou prepravy finančných hodnôt a iných cenín.
 3. Odbremeníme Vás od starostí s poistením prepravovaných hodnôt.

Spoločnosť CI-servis zabezpečuje pre svojich klientov komplexnosť ponúkaných služieb, minimálne dodacie lehoty, rýchly servis, stály vzájomný kontakt. Jednou z hlavných zásad činnosti spoločnosti je spokojnosť, bezstarostnosť a istota našich klientov. Spoločnosť prijíma rad opatrení za účelom dosahovania, udržiavania a neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť CI-servis zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone fyzickej ochrany majetku a osôb v rozsahu poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve do výšky 331 939 €.

Záruky

 1. Záruka zákonnosti – spoločnosť cti a dodržiava zákony a všeobecne záväzné právne predpisy ako vo vzťahu k svojim klientom, tak aj vo vzťahu k svojim zamestnancom. Vo vzťahu ku klientom spoločnosť dodržiava zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Poskytujeme bezpečnostné služby len na základe uzatvorených zmlúv, ktoré vychádzajú z právneho poriadku Slovenskej republiky a sú koncipované na základe zásady vzájomnej výhodnosti. Vo vzťahu k zamestnancom dodržiavame ustanovenia zákonníka práce, zákona o zamestnanosti, zákona o mzde a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky . Ctíme a dodržiavame ľudské práva a antidiskriminačné princípy. Poskytujeme bezpečnostné služby prioritne vlastnými zamestnancami zamestnanými v trvalom pracovnom pomere, čím zabezpečujeme istotu práce. Spoločnosť ručí, že všetko čo má zamestnanec na papieri aj v skutočnosti dostane.
 2. Záruka diskrétnosti – spoločnosť a všetci jej zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť o všetkých veciach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb a počas obdobia po ktorý sú služby poskytované. Ctime si svojich klientov, ich dôveru, ktorú nám preukazujú tým, že nám zveria časť svojho know-how a vecí, ktoré predstavujú ich obchodné tajomstvo.
 3. Záruka odbornosti – všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí sa podieľajú na poskytovaní bezpečnostných služieb spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom. Spoločnosť vynakladá nemalé prostriedky na neustále preverovanie a zvyšovanie odborných predpokladov svojich zamestnancov.
 4. Záruka spoľahlivosti – mottom spoločnosti je spoľahlivosť a istota našich klientov. Spoločnosť vykonáva rad opatrení, aby svoje služby poskytovala k úplnej spokojnosti klientov. Vykonáva pravidelnú kontrolnú činnosť výkonu bezpečnostných služieb, motivuje svojich pracovníkov k zodpovednému a spoľahlivému výkonu.

Environmentálna politika spoločnosti

Spoločnosť CI-servis je moderná spoločnosť, ktorá všetky svoje aktivity zabezpečuje tak, aby ich negatívne pôsobenie na životné prostredie bolo čo najmenšie. V záujme ochrany prírody a zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie, začlenilo vedenie firmy ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Prioritami environmentálnej politiky našej spoločnosti sú: všetky zariadenia, ktoré spoločnosť prevádzkuje pri svojej činnosti, prevádzkovať v súlade s ochranou životného prostredia, efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých svojich činnostiach a obmedzovať tvorbu a objem odpadov, tieto následne separovať, využívať a zlepšovať systém vzdelávania zamestnancov k zvyšovaniu ich environmentálneho povedomia, odborných znalostí a zodpovednosti pri ochrane životného prostredia, spolupracovať v oblasti životného prostredia so štátnou správou a odbornými organizáciami za účelom zlepšenia vplyvu, ochrany, prevencie a získavania nových poznatkov, dodržiavať podmienky z rozhodnutí štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, trvale zlepšovať realizované činnosti a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť a hygienu práce, udržiavať a neustále zlepšovať systém účelnej internej komunikácie medzi riadiacimi zamestnancami a zamestnancami.

Od svojich zamestnancov vedenie očakáva plnú podporu v týchto snahách a zaväzuje ich k plneniu zásady, že ochrana životného prostredia patrí, ako neoddeliteľná súčasť pracovných povinností, k jednej zo základných úloh každého zamestnanca spoločnosti.

 
späť