Detektívna služba

Detektívna službaPri poskytovaní detektívnych služieb sa naša spoločnosť riadi diskrétnosťou a vysokou profesionalitou, ako v teoretickej, tak aj praktickej oblasti. Spoločnosť poskytuje svoje služby tak fyzickým ako aj právnickým osobám. Činnosti v rámci poskytovania detektívnej služby nie sú zamerané na pátranie po politickom, odborárskom, alebo náboženskom presvedčení osoby, po jej príslušnosti k určitej rase, národnosti alebo etnickej skupine. Rovnako predmetom detektívnej služby nie je pátranie po zdravotnom stave osoby, jej intímnych vzťahoch a sexuálnej orientácií s výnimkou prípadov, keď ide o podozrenie z protiprávneho konania.

Detektívna služba je zameraná na:

  1. hľadanie osoby (zisťuje sa jej pobyt, výskyt, styky, prípadne ďalšie skutočnosti)
  2. hľadanie majetku (zisťuje sa jeho objem, miesto výskytu, príp. ďalšie skutočnosti)
  3. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
  4. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazne prostriedky v konaní pred súdom alebo správnym orgánom (zisťujú sa svedkovia, hodnovernosť svedkov, listinné dôkazy a pod.)
  5. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  6. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
  7. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
 
späť